skip to content

Welkom 

Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2017

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de meest trouwe leden en Dhr.  Peter van Wijk, Kermisexploitant

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stuk is de mail van Theo Meeuwenoord met daarin 8 vragen aan het OV bestuur.  De voorzitter heeft persoonlijk deze mail beantwoord, naar alle tevredenheid van Theo.

 

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

 

4. Notulen  Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2016

Het verslag kan nu gelezen worden en straks kunnen indien nodig nog vragen gesteld worden. Compliment  voor Els voor de notulen.

 

5. Mondeling jaarverslag over activiteiten 2016 door de voorzitter

Voorzitter heeft verslag van 1 x A4 gemaakt en leest dit voor. (Zie bijlage).

 

6.Financiele jaarstukken 2016

De jaarstukken worden gepresenteerd door de penningmeester.

Met de kanttekening dat er dit jaar in de feestweek een fee zal worden berekend aan Cafe Thomas i.p.v. de verdeling van de winst op verkoop drank in 2016.

 

7. Verslag kascommissie

Namens de kascommissie voert Hans v.d. Meer het woord.  De commissie heeft de boeken steekproefsgewijs gecontroleerd en er zijn geen onrechtmatigheden gevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering derhalve om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Jan van Leeuwen spreekt zijn complimenten uit aan de penningmeester over de uitstekend en voortvarende wijze waarop Gerard zijn taken uitvoerd en documenteerd.

 

8.Benoemen 2 leden van de Kascommissie(+1 reserve)

De voorzitter vraagt of de kascommissie  zich wederom beschikbaar willen stellen. Jan van Leeuwen en Hans v.d. Meer gaan hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de heren kascommissie alvast voor wederom hun inzet.

 

9. Bespreken en goedkeuren begroting 2017

De begroting is iets hoger , voor koningsdag  3500 en de najaarsfeesten 12.500.

Hans wil weten waar de nieuwe verdeling met Thomas terug te vinden is.

De penningmeester geeft aan de begroting voorzichtig te hebben neergezet ivm de drankomzet.

 

Er wordt gevraagd of deze kosten niet kunnen worden gedeeld met Proef Noordwijk. De voorzitter stelt dat wij openstaan voor samenwerking. Helaas wil Culinair per se op het Verkadeplein blijven. Als wij gebruik maken van deze tent, dan worden er te veel parkeerplaatsen onttrokken, met als gevolg een rekening voor precariorechten. Derhalve blijven wij op onze locatie Raadhuisplein. Eén goed geoutilleerd evenementenplein heeft de voorkeur, aldus de voorzitter.

De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

 

10.Vacature bestuur:

Secretaris Els Gelevert legt haar functie neer. Het bestuur is op zoek naar opvolging.

Tot die tijd zal Els ad-interim haar taken blijven vervullen, wat zij naar alle tevredenheid doet.

 

11.Oranje Activiteiten 2017

·         Koningsdag 2017

·         Feestweek van dinsdag 29 augustus t/m zaterdag 2 september

 

Cock Jue presenteert het programma in grote lijnen. Programma voor Koningsdag staat vast.

Cock geeft opsomming van activiteiten vanaf donderdag 20 april t/m donderdag 27 april.

 

Vrijwilligers zijn nog steeds moeilijk te krijgen daarom zijn wij zeer blij dat Piet de Ridder commissielid is geworden en verantwoordelijk is voor de wiellerronde.

De wielerronde staat ook dit jaar weer gepland op de zaterdag.

De carnavals vereniging heeft de supervisie voor de tent op zich genomen o.l.v. Gerard Warmenhoven en Hans Bierman.

 

12. Rondvraag

Dhr. John Brandenburg geeft aan dat de scouting wel ondersteuning zou kunnen bieden als vrijwilligers. Cock geeft aan dat er inderdaad contact is met de Scouting.

Mevr. A. Passchier vermeld dat de Bingo op donderdag 20 april is en dat het zeer op prijs gesteld zou worden als er iemand, liefst de voorzitter zelf, langs komt bij de Bingo.

Verder zijn er geen vragen meer.

 

Vervolgens nodigt de voorzitter de aanwezigen uit om na afloop van de vergadering gezamenlijk een drankje te drinken en sluit de vergadering.

 


 

Bijlage bij punt 5.

 

Jaaroverzicht 2016 Oranjevereniging Noordwijk

 

Het jaar 2016 stond in het teken van puin ruimen en revanche.

Het puin ruimen betrof het op orde brengen van de leden- en financiële administratie.

Zowel secretaris Els Gelevert als penningmeester Gerard Warmenhoven verdienen een groot

compliment met het op orde krijgen van beide administraties en het innen van een paar jaar

achterstallige contributies.

 

De revanche slaat natuurlijk op de Oranje Feestweek in Noordwijk Binnen die in 2015 letterlijk en figuurlijk in het water viel en de naam Code Oranje verdiende.

 

Koningsdag 2016 kende weer de traditionele vroege start met een kleurrijke optocht en aubade op het podium in de Hoofdstraat onder een flauw zonnetje. De kindervrijmarkt en optredens in de Hoofdstraat werden druk bezocht evenals de Oranjepleinen bij De Punt, De Welch en De Grent. Helaas viel Grentpop grotendeels in het water omdat vanaf 17 uur Pluvius de hemelpoorten zo nodig open gooide en regen de mensen de bars in of naar huis dreef. In 2015 werd de  4 mei herdenking en viering 70 jaar bevrijding op 5 mei nog ruimhartig ondersteund door de gemeente Noordwijk. Helaas wilde de gemeente het bevrijdingsplein niet meer financieel steunen zodat de bijdrage van de Oranjevereniging beperkt bleef tot het leggen van een krans bij het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg.

Voorafgaand aan de Oranje feestweek in Noordwijk Binnen verscheen het programmaboekje weer op het vertrouwde en handzame A5 formaat. Voor het eerst in de historie bestond de feestweek uit vijf dagen omdat in overleg met de gemeente de zaterdag erbij werd getrokken. Centrale locatie was weer het plein voor het gemeentehuis en Oude Jeroenskerk. Dit jaar weer met feesttent om zo bij slecht weer toch droog van het programma te kunnen genieten. Genieten viel er volop met o.a. de kermis, tobbetje steken, vrachtwagen trekken, kindervrijmarkt in de Kerkstraat, Bingo in Jeroen en de wielerronde op zaterdag. Het programma in de feesttent kende een nieuwe spectaculaire start met een heuse Glamour Bingo. Onze penningmeester Gerard bedacht dat dit Ladies Only Event wel eens een kaskraker zou kunnen worden. Binnen een dag waren alle 200 beschikbare kaarten uitverkocht. De Seniorenmiddag op donderdag werd druk bezocht en mede dankzij de steun van de Corine de Groot Foundation en heerlijke hapjes van Keurslager Krijn van der Bent werd het een gezellige en geslaagde middag. Wat betreft de verdere avondprogrammering trokken de vrijdag- en zaterdagavond veel publiek en zorgde onze eigen Noordwijkse volks- en hitzanger Alex voor een prachtige afsluiting. Op zaterdagavond hielp Pluvius wederom een handje mee om het Oranje feestterrein schoon te spoelen. Al met al een succesvolle Noordwijk Binse Feestweek mede dankzij de steun van Café  Thomas en vooral de grote groep enthousiaste vrijwilligers van de Carnavalsvereniging onder leiding van Hans Bierman.

 

Het bestuur van de Oranjevereniging dankt al haar sponsors en vrijwilligers voor hun bijdrage en  het daardoor mogelijk maken van alle feestelijkheden. Een zorgelijke constatering is wel dat er steeds minder bereidheid is om Oranjevrijwilliger te zijn en uit naam van Oranje de handen uit de mouwen te steken. Deels door aangescherpte regelgeving vanuit de overheid en deels vanwege het feit dat jongeren Oranje wellicht niet meer zo sexy vinden.

 

Om van 2017 een nog groter Oranjesucces te maken zullen we gezamenlijk en met meer

vrijwilligers aan de bak moeten!